BELEDİYEMİZCE SATIŞI YAPILACAK HİZMET ARACINA DAİR SATIŞ İLANI

1. Ek’teki Pdf te nitelikleri belirtilen Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu hizmet aracının satışı hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca “ Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır.
2. Kovanlık Beldesi Merkez Mahalle Fatih Caddesi No:3 adresinde ; Kovanlık Belediye Encümeninin toplanacağı salonda yapılacaktır.
3. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; Belediye Başkanlığımıza yazılmış dilekçe
⦁ Kanuni yerleşim yerini gösterir belgeyi (Son 30 gün içinde alınmış olmak kaydıyla) vermeleri
⦁ Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri
⦁ Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralarını bildirmelerini ve nüfus cüzdanı suretini (fotokopisi) vermeleri
⦁ Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletname örneği ve noterden imza sirküsünü vermeleri
⦁ Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri
⦁ Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluştan, yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak yetkili olduğunu belirtir belgeyi imza sirküsü ile vermeleri  İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname ve şartnamenin satın alındığına dair belgeyi vermeleri
⦁ Belediyemize borcu olmadığına dair yazıyı vermeleri
⦁ Geçici teminat beledinin yatırıldığına dair belge (aslı) veya limit dahili banka teminat mektubu asıllarını vermeleri
Şartlarıyla ihale saatinde İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda hazır bulunmaları zorunludur.
4. İhalelere ait İdari ve Teknik şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Kovanlık Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden bedeli mukabilinde alınabilir. Arttırmaya girenler, satılığa çıkarılan hizmet aracını ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaktır.
5. İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37’nci maddesine uygun olarak hazırlanacak tekliflerini ilanda belirtilen ihale günü saat 14:00 e kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne bir dilekçeyle birlikte vereceklerdir. Belediyemize vermiş oldukları ihale teklif dosyasındaki eksikliklerden dolayı Belediyemiz veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.

Harun KALINTAŞ
Belediye Başkanı

 

 

İlan Metnine Ulaşmak için Alttaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

BELEDİYEMİZCE SATIŞI YAPILACAK HİZMET ARACINA DAİR SATIŞ İLANI

Haber & Duyurular